ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'שנב

ב"ה, ט"ז אדר, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר דוד שי' בן-שושן

קסבלנקה, מרוקו

שלום וברכה!

מזמן לזמן מקבל אני ידיעות אודותיו ופעולותיו על ידי ידידנו הנכבד הרב יהודא ליב שי' רסקין, ולאחרונה גם הבשורה טובה שהנהיגו להודיע בעיתון על דבר זמן הדלקת הנרות בערב שבת קודש ומוצאי שבת.

ובודאי לדכוותי' לא נצרך להסביר גודל זכות הרבים בכלל, ובפרט בנוגע למצוות שמירת שבת, וכמבואר בכמה מקומות בתורתנו הק' גודל ענין שמירת שבת, שהיא מקור הברכה לכל ימי השבוע, זאת אומרת שנוגע לכל חיי היהודי.

ויהי רצון שרבות בשנים יוכל לעשות בהפצת היהדות המסורתית, וכן אשתו שתחי' במקצוע שלה, ויקויים אצלם בתוככי כל אחינו היהודים – ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר, כמו שקראנו במגילה.

בברכה להצלחה ולבשורות טובות.


שבת . . מקור הברכה לכל ימי השבוע: ראה זח"ב סג, ב. פח, א.

ליהודים . . ויקר אסתר ח, טז.