ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'שנג

ב"ה, ט"ז אדר, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

לכבוד הד"ר חיים שי' חמיאל

שלום וברכה!

מכתבו בו כותב אודות מבצע כתיבת ספר תורה על ידי ילדי ישראל בגולה בקשר עם יום ההולדת, הגיעני באיחור זמן.

ולאחר בקשת סליחת מר על הדברים הבאים לקמן, שבטוחני שיקבלם באותה הרוח שנכתבים –

בודאי אין צורך בביאור חשיבות הענין של כתיבת ספר תורה בכלל, ובמיוחד על ידי ילדי ישראל, ובפרט בתקופתנו זו. ומובן גם כן שזוהי מתנה הכי נעלה בקשר ליום הולדת וכו'.

אבל ביחד עם זה מובן וגם פשוט שאין מקום כלל לקשר מבצע האמור בתנאים שרק זה יכול להשתתף בו מי שמקבל עליו השקפה מסוימת, או פעולה מסוימת, ועל אחת כמה וכמה ענין של מפלגה וכדומה.

ואין כל נפקה מינה בחשיבות וערך המפלגה והשקפת העולם וכו', ובמילא אינו נוגע כלל אם מקבלים אותם במאה אחוז או ב-99 אחוז, או שאין מקבלים אותם, כי העקרון שבזה הוא שאסור לקשר עם ענין צדדי מבצע המיועד להחדיר האהבה לתורתנו הנצחית, ואשר ניתנה לכל אחד ואחת מישראל, וכדברי חכמינו ז"ל שזהו הטעם שבמתן תורה נאמרו הדברים בלשון יחיד דוקא: אנכי ה' אלקיך, אשר הוצאתיך גו' לא יהי' לך גו'.

ולכן בהוודעי על דבר המבצע ואופן ביצועו בפועל, אשר הכריזו עליו בכל עת מצוא שהוא מופעל על ידי מחלקה פלונית של הסתדרות פלונית, היתה תגובתי בהתאם להכתוב לעיל. אבל על פי המאמר הידוע "מיט אַן עצה שלאָגט מען זיך ניט אָן", ובפרט שנודעתי על דבר הענין לאחרי ההתחלה, נקטתי בקו של שב ואל תעשה.

אבל לאידך גיסא, כיון שקבלתי מכתב כ' על דבר הענין, אין לי עוד הרשות שלא להביע תגובתי, כי לדעתי קשורה היא בחשיבות הענין עצמו, וגם בכבודו של זה שרוצים לגרום לו נחת רוח ויתרה מזה וכו' על ידי המבצע האמור. ולכן באתי בשורותי האמורות.

ולהוסיף אשר אין הכוונה בזה לשלול הכבוד מאלו שרחש לבם דבר טוב ויזמו המבצע האמור, בין שבאה היוזמה ממפלגה או מחלקה או איש הקשור במחלקה בתור איש פרטי, כי אם כוונתי שאף שמותר הי' להודיע ולפרסם אשר יזמת המבצע באה על ידי ארגון פלוני ואיש פלוני וכו', אבל עצם המבצע הי' צריך להיות ענין עצמאי בהחלט, מבלי כל קישור עם איזה ענין שיהי', אפילו דבר הכי נעלה.

ידוע לי מאמר חכמינו ז"ל אין צועקין על העבר, בכל זה כותב אני את האמור מאחר שאין זה בתור צעקה על העבר, שהרי אפשר שיהי' ענין דומה בעתיד, וכן לבאר עמדתי בזה, והרי מקרא מלא דיבר הכתוב והייתם נקיים מה' ומישראל.

בכבוד ובברכה.


כתיבת ספר תורה כו': ראה גם לעיל אגרת י'שדמ.

ובמיוחד על ידי ילדי ישראל ראה גם שיחות י"א, י"ב, י"ג ניסן ואחש"פ ה'תשמ"א. ועוד.

וכדברי חכמינו ז"ל יל"ש עה"פ (יתרו כ, ב) אני ה' אלקיך (רמז רפו), מפדר"כ פ' בחודש השלישי קרוב לסופה. וראה רמב"ן עה"פ. פס"ר פכ"א.

אנכי . . לך יתרו שם, ב-ג.

המאמר הידוע ראה גם לעיל חכ"ה אגרת ט'תקכו, ובהנסמן בהערות שם.

שב ואל תעשה ראה ברכות כ, רע"א. עירובין ק, סע"א. יבמות צ, סע"א ואילך. ועוד.

מאמר חכמינו ז"ל ראה ברכות נד, א. רמב"ם הל' ברכות פ"י הכ"ב. טושו"ע או"ח סר"ל ס"א.

הכתוב מטות לב, כב.