ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'שנד

ב"ה, כ"א אדר תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

ברכה ושלום!

מאשר הנני קבלת מכ' ובו בקשת ברכה פ"נ מיום כ"ב טבת, ובעת רצון יקרא על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

לשאלותי':

א) ע"ד האברך . . . שי' (בנוגע לשידוך) תברר יותר בנוגע לעברו ואופי שלו ובהתאם לזה תחליט.

ב) לבריאותה – כדעה אחידה דשני רופאים מומחים.

מהנכון לבדוק המזוזות בדירתה שתהיינה כולן כשירות כדין.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

ש.מ. סימפסון, מזכיר


מצילום האגרת.