ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'שנח

ב"ה, כ"ד אדר, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

ארגון הסטודנטים הישראלים בבולוני'

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבם מ-21/2/72, והמברק שנתקבל לפני זה.

(ונוסף על הדו"ח שקבלתי מהרב יוסף שי' וויינברג אחרי ביקורו אצלם ומההתועדות עמהם יחד והתרשמותו וכו') נהניתי לראות גם ממכתבם יחסם הרציני לערכי היהדות והשתדלותם הכנה להתקדם בכל זה. ובהמשך לזה באות גם השורות דלקמן:

ידוע גודל החשיבות שיש לנוער מאז ומתמיד בתור כוח פעיל בעל מרץ מיוחד, שאינו נוטה לפשרות ואינו מפחד מפני אתגר, ושואף להשגים ממשיים וכו', תכונות שבהן מצטיינים בני הנוער בפרט. וכמו שראינו בדברי ימי ישראל בכלל, ובמיוחד בספר ההוראה לכל בני ובנות ישראל בדרכם בחיים, כוונתי לתורתנו תורת חיים (הוראה בחיים היומיומיים), ותורת אמת.

שבאם בכל המקומות והתקופות הדברים אמורים, על אחת כמה וכמה בתקופתנו הרת בילבולים וטישטוש ערכים, עד שיש אומרים, בסגנון המקרא, לאור חושך ולחושך אור.

שלכן ביחוד אלה הבאים מארצנו הקדושה לחו"ל ומשמשים ברצונם או שלא ברצונם דוגמא לחיים ארצי-ישראליים ותרבות ארצי-ישראלית, הרי הזכות וביחד עם זה האחריות שלהם גדולה פי כמה.

על פי האמור מובן גם כן אשר באם בכל ענין טוב וקדוש הובטחנו כי ה' בורא עולם ומנהיגו מסייע בכל מפעל טוב, דיבור טוב ואפילו מחשבה טובה, על אחת כמה וכמה בשטח ובענינים האמורים שיש בהם מעין קידוש שם ארץ ישראל, קידוש שם עם ישראל, ולכל לראש קידוש שם תורת ישראל.

על יסוד מאמר החכם אין מזרזין אלא למזורזין, יש עוד להוסיף בזה אשר כנהוג בעולמנו הרי כל דבר טוב ומפעל טוב קשור בקושיים וצריך להתגבר על מכשולים ועיכובים וכו'. אבל בהביא בחשבון גודל הענין, ובפרט בנוגע לעניננו שיש לו השלכות במקום המפעל עצמו, והשפעה על הנוער היהודי בעיר בה נמצאים, ובהמדינה, ועד להשפעה במדה מסוימת אבל חשובה על הנוער היהודי בכל המדינות ובארץ ישראל במיוחד, הרי במה נחשב המאמץ להתגבר על הקושיים לגבי גודל הענין וחשיבותו.

מובן שיש להאריך בזה עוד, אבל בודאי גם הכתוב יספיק להביא להוספה במרץ וביזמה ובמפעלים בשטח זה.

ויהי רצון שיעשו בכל האמור מתוך חיות והתלהבות, שגם שתי אלה מתכונתם המיוחדה של בני הנוער, ויקויים בהם שמי שיש לו מנה רוצה מאתים; השיג מאתים רוצה ארבע מאות (ולא מסתפק בתוספת מנה), כלומר, שההשג במאמצים ראשונים יעורר התשוקה והמרץ להשיג פי כמה. והובטחנו בכל זה "יגעת ומצאת".

בכבוד ובברכה להצלחה מרובה בכל האמור ולבשורות טובות.


לתורתנו . . הוראה: ראה רד"ק לתהלים יט, ח. ספר השרשים שלו ערך ירה. גו"א ר"פ בראשית בשם הרד"ק. וראה זח"ג נג, ב.

בסגנון המקרא ישעי' ה, כ.

מאמר החכם ראה מכות כג, א. ספרי עה"פ נשא ה, ב. במדב"ר פ"ז, ו. וראה גם לעיל ח"א אגרת מג. וש"נ.

שמי . . מאות ראה קה"ר פ"א, יג. פ"ג, יו"ד. רמב"ן ובחיי ס"פ חיי שרה. ועוד.

יגעת ומצאת מגילה ו, ריש ע"ב.