ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'שס

[אדר, ה'תשל"ב]

בסמיכות מקום ממש למקומן, מוציאים לאור מכ"ע קרית ספר, המופץ בכל העולם כולו.

מהי הסיבה ש(מלבד ספרים מתי מעט ממש) לא נתפרסמו שם במשך עשיריות השנים ספרי קה"ת בכלל, ואפילו לא אלו שהוציאו לאור באה"ק.


מענה למו"ה אפרים וואָלף. אגרות נוספות אליו – לעיל חכ"ו אגרת ט'תרמב (ע' פד), ובהנסמן בהערות שם. לקמן אגרת י'תמז. י'תפט.

קרית ספר רבעון ביבליאוגרפי' של דפוסי א"י וחו"ל במדעי היהדות.