ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'שסה

ב"ה, ד' ניסן תשל"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה להמכתבים: מובן שמכאן א"א לתווך בהחילוקי דעות שבין עסקני אנ"ש שי' באהקת"ו, כיון שצ"ל שמיעת כל הסברות והדעות והמענות וכו',

ולכן עליהם – על אתר – להשתדל להתדבר ביניהם ככל האפשרי. בהענינים שלא יבואו לדעה אחת – להשתדל לחלק הפעולות ביניהם, ופשיטא להיות כאו"א עינו טובה ונהנית מהצלחת רעהו בפעולותיו הוא.

כשא"א, מאיזו סיבה שתהי' – לקלוט התלמיד(ה) או העולה בכרם חב"ד – פשיטא שיש לעוזרם שיוקלטו במוסדות חרדיים אחרים.

פשיטא – שכל פעולה בנוגע ליר"ש ותומ"צ וכו' וכו' טובה ונחוצה היא, אלא, ככתבי מאז לא יכנסו לחובות, וכבר הי' מעשה אצל אחרים וכו' און מהאָט זיך, ל"ע גוט אָפּגעבריט ויצא שכרם כו', וד"ל.

כן לא יכנסו אנ"ש שי' למפלגות. וד"ל.

בברכת הצלחה בעבוה"ק,

מ. שניאורסאהן

בטח למותר להעיר על מש"נ ותשועה ברוב יועץ ואמחז"ל במשנתם אל תהי דן יחידי שאין דן יחידי אלא אחד.


ויצא שכרם כו': אבות פ"ה מי"א.

לא יכנסו אנ"ש שי' למפלגות ראה גם לעיל חי"ט אגרת ז'רנג. ובכ"מ.

מש"נ משלי יא, יד. כד, ו.

במשנתם אבות פ"ד מ"ח.