ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'שעא

ב"ה, י"א ניסן, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

לכבוד הוו"ח אי"א נו"נ בחור מעם ומורם מעם ודורש טוב לעמו בעל מדות תרומיות ענף עץ אבות מו"ה שניאור זלמן שליט"א

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתב כ' וכן התשורה הנכבדה – קדושה ומזכרת אבות ונשיאים גם יחד – ות"ח ת"ח מקול"ע.

ולקראת חג המצות, זמן חירותנו, הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה, הנני בזה להביע ברכתי לחג כשר ושמח ולחירות אמיתית, חירות מדאגות בגשם ומדאגות ברוח – מכל דבר המעכב עבודת ה' בשמחה ובטוב לבב.

ולהמשיך מחירות ושמחה זו בימי כל השנה כולה.

ובפרט שעבודת השם, כמצווה עלינו בתורתנו תורת חיים, הרי היא בכל עניני האדם ובמשך כל היום וכל הלילה, וכמו שנאמר בכל דרכיך דעהו.

בהוקרה ובכבוד ובברכת החג,

מ. שניאורסאהן

ת"ח על הברכות. וכבר מלתי' אמורה בתורתנו הק': ואברכה (ה' מקור הברכות) מברכיך, בברכתו של הקב"ה שתוספתו מרובה על העיקר.

***

בנועם הנני לאשר קבלת מכתב הברכה.

ות"ח ת"ח עבור הברכות והאיחולים.

בכבוד ובברכת הצלחה בעבוה"ק ובמלאכת הקודש מלאכת שמים.

***

לכתבו:

א) במהרש"א בערכין לב, ב בסד"ה דבעי רחמי – ראה אוצר בלום שם (נדפס בע"י הגדול).

ב) בעניית אמן ובהוב"ש בפסוד"ז – כמש"כ אדה"ז בתחלת סידורו. קצות השלחן ח"א סי"ח. מכתבי שבסו"ס המנהגים.

***

בברכת הצלחה בת"ת ובקיום מצותי' בדו"ר ובברכת החג.

***

לפלא גדול – שמאז נסעו מכאן, כנראה, אין חדשות אצלו – למרות אריכות הדיבור בינינו! ועד מתי?!

***

בנועם מאשר הנני קבלת מברק הברכה.

מכ' נתקבלו ות"ח ת"ח.

בברכת הצלחה רבה בעבוה"ק ומתוך בריאות אמתית ובברכת החג.

***

בנועם הנני לאשר קבלת מברק הברכה.

בברכת הצלחה רבה בביסוס ובהרחבת נחלת הר חב"ד ובכבוד ובברכת החג.

***

מאשר הנני קבלת הקונטרס "עין רואה", ות"ח.


מצילום האגרת.

מו"ה שניאור זלמן שזר. אגרות נוספות אליו – לעיל אגרת י'א, ובהנסמן בהערות שם.

תורף האגרת הוא נוסח כללי-פרטי ונשלח לכו"כ.

התשורה הנכבדה נרתיקי תפילין מכסף של אדמו"ר האמצעי. תיאורם וצילומם – ב"תערוכת ספריית ליובאוויטש" (נ.י. תשנ"ד) ע' כו; ע' 21.

מקול"ע = מקרב ולב עמוק.

וכמו שנאמר משלי ג, ו. וראה רמב"ם הל' דעות ספ"ג. טושו"ע או"ח סרל"א.

וכבר מלתי' כו' ראה ירושלמי ברכות ספ"ח. וראה לקו"ש ח"ה ע' 422 הערה 6.

ואברכה . . מברכיך לך לך יב, ג.

שתוספתו . . העיקר ב"ר פס"א, ד.

בנועם . . שמים קטעים אלו אל הרה"ג כו' מוה"ר יוחנן סופר מערלוי.

ובהוב"ש = וברוך הוא וברוך שמו.

מכתבי נדפס גם לעיל ח"ג אגרת תקה.

בברכת . . החג קטע זה לתלמידי ישיבת "אחי תמימים" ליובאַוויטש אשר בראשון לציון בארה"ק.

לפלא . . מתי?! מצילום כתי"ק בשולי האגרת לא' מאנ"ש.

בנועם . . החג קטעים אלו למו"ה חיים יהודה פלדי. אגרות נוספות אליו – לעיל אגרת י'קיט (ע' קטז), ובהנסמן בהערות שם.

בנועם . . החג קטעים אלו אל "אנ"ש דנחלת הר חב"ד הבאים על החתום במברק הברכה".

מאשר . . ות"ח קטע זה למו"ה צבי הירש גרשון הרכבי. נדפס ב"מקדש מלך" ח"ג ע' רכז. אגרות נוספות אליו – לעיל אגרת י'כ (ע' לא), ובהנסמן בהערות שם.

"עין רואה" ירושלים, תשל"ב.