ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'שעב

ב"ה, י"א ניסן, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

לכבוד הנהלת אגודת ישראל העולמית

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בנועם הנני לאשר קבלת מברק הברכה.

ות"ח ת"ח עבור הברכות והאיחולים.

וכבר מלתי' אמורה, שכל המברך מתברך מה' המבורך על פי הבטחתו לאברהם אבינו, ואברכה מברכיך, בתוספת מרובה על העיקר, מידו המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה.

ולקראת חג הפסח, זמן חירותנו, הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה, ברכתי שלוחה לכאו"א לחג הפסח כשר ושמח ולחירות אמיתית, חירות מכל ענינים המבלבלים, ובפרט המבלבלים בעבודת ה' בשמחה ובטוב לבב.

בהוקרה ובכבוד ובברכת הצלחה,

מ. שניאורסאהן


מצילום האגרת.

וכבר מלתי' כו' ראה ירושלמי ברכות ספ"ח. וראה לקו"ש ח"ה ע' 422 הערה 6.

ואברכה . . מברכיך לך לך יב, ג.

בתוספת . . העיקר ב"ר פס"א, ד.

מידו המלאה . . והרחבה נוסח ברכה הג' דברהמ"ז.