ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'שעג

ב"ה, י"א ניסן תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

במענה לשאלתו במכתבו מיום ו' ניסן,

נכונה סברתו להניח (גם) תפלין דר"ת ועיין שו"ע אדה"ז סכ"ה סי"א, תניא רפמ"א, סידורו – ריש הל' תפלין.

הפ"נ שבמכתבו יקרא בעת רצון על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

בברכת חה"פ כשר ושמח,

מ. שניאורסאהן


מצילום האגרת.

האברך יעקב גלויברמן, תו"ת לוד.