ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'שעד

ב"ה, י"א ניסן, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

מר בנימין שי' ורעיתו רינה תחי' בר-לב

שלום וברכה!

הנני לאשר בזה קבלת מכתביהם, ומקרב לב מודה אני להם עבור האיחולים והדברים הנלבבים בנוגע לפעילות אנשי חב"ד.

ולקראת חג המצות, זמן חירותנו, הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה, ברכתי שלוחה להם ולכל אשר להם לחג הפסח כשר ושמח ולחירות אמיתית, חירות מכל דאגות בגשם וברוח, ומכאן ולהבא אך טוב וחסד, בטוב הנראה והנגלה, יהי' מנת חלקם.

והרי חירות אמיתית היא כלשון חכמינו זכרונם לברכה על הכתוב "חרות על הלוחות" – אל תקרי חרות (חי"ת קמוצה) אלא חירות, כולל גם חירות מכל ענינים הגורמים פירוד לבבות בישראל גוי אחד בארץ.

בכבוד ובברכה.


כלשון חכמינו: אבות פ"ו מ"ב.

על הכתוב תשא לב, טז.

גוי אחד בארץ שמואל-ב ז, כג. ועוד.