ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'שעה

ב"ה, י"ד ניסן, ערב חג הפסח, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

הרה"ג אי"א חו"ב נבון ומסביר איש האשכולות

ורב רבנן וכו' מהרי"ד שי' הלוי

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתב כת"ר מי"ב ניסן.

ות"ח על הברכות. וכבר מלתי' אמורה בתוה"ק: ואברכה (ה' מקור הברכות) מברכיך, בברכתו של הק' שתוספתו מרובה על העיקר (וכהמצו"ב).

ולקראת חג המצות, זמן חירותנו, הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה, הנני בזה להביע ברכתי לחג כשר ושמח ולחירות אמיתית, חירות מדאגות בגשם ומדאגות ברוח – מכל דבר המעכב עבודת ה' בשמחה ובטוב לבב.

ולהמשיך מחירות ושמחה זו בימי כל השנה כולה.

ובפרט שעבודת השם, כמצווה עלינו בתורתנו תורת חיים, הרי היא בכל עניני האדם ובמשך כל היום וכל הלילה, וכמו שנאמר בכל דרכיך דעהו.

בכבוד ובברכה.

ע"פ תוכן מכתבו – ארשה לעצמי לעורר ע"ד תמיהתי רבה מאז על אי ההו"ל בדפוס – שיעורי כת"ר בגפ"ת, והתועלת מובנת.

וכן על אי ההו"ל דחידושיו באופן דשקו"ט – דא"ז הרה"ג וכו' וכו' הרר"ח ע"ה הלוי שע"פ השמועה נמצאים תח"י כת"ר. והרי דוקא השקו"ט מלמדת דרך הלימוד וכו'. ולהעיר משבת (לג, סע"ב), נדרים (לח, א) טוב עין כו', וקו"א לאדמו"ר הזקן הל' ת"ת רפ"ג (ד"מעט מזעיר" הובא בש"ס).


מהרי"ד הלוי: מוה"ר יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק. אגרות נוספות אליו – לעיל חכ"ד אגרת ט'רסו, ובהנסמן בהערות שם.

וכבר מלתי' כו' ראה ירושלמי ברכות ספ"ח. וראה לקו"ש ח"ה ע' 422 הערה 6.

ואברכה . . מברכיך לך לך יב, ג.

שתוספתו . . העיקר ב"ר פס"א, ד.

וכהמצו"ב אולי הכוונה לשיחת י"ד כסלו תשכ"ט (לקו"ש ח"ה ע' 422 ואילך).

שנאמר משלי ג, ו. וראה רמב"ם הל' דעות ספ"ג. טושו"ע או"ח סרל"א.

תוכן מכתבו ז"ל מכתבו:

כבוד אדמו"ר, הגאון הגדול, עטרת ישראל, הודו ותפארתו,

צדיק יסוד עולם, מרן מנחם מ. שניאורסון, שליט"א,

שלום וברכה רבה ונאמנה!

אני מגיש בזה את ברכתי הדלה, ברכת הדיוט, למעכ"ג, שליט"א.

יחד עם אלפי מעריציו בכל קצוי ארץ אני מתפלל ומתחנן לא' מרום, כי יפרוש את סוכת שלומו עליו וכי יאריך את ימיו ושנותיו בטוב ובנעימים, ללמד תועים בינה וצמאים יראה, חכמה ודעת, עד כי יבא שילה.

יפוצו מעיינותיו חוצה, ילכו רבים לאורו ותמלא הארץ דעה. אך טוב וחסד ירדפוהו תמיד כל הימים.

בהערצה ובחיבה גדולה

יוסף דוב הלוי סולוביצק

ברכת מועדים לששון ולשמחה, חג כשר ושמח!

יום ב' י"ב ניסן תשל"ב