ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'שעז

[כ"ה ניסן, ה'תשל"ב]

congratulations על שזיכם השי"ת בבן שי' בתכונות נפש כאלו שיש לו.

2) לאידך גיסא – יחסו הטוב לבנ"א שסביבו וכו' – מכריחה זהירות יתרה בנוגע לביה"ס בו ילמוד, אופי תלמידי ביה"ס זה וכו'.

ובידעי הנעשה – בהקאַלעדזעס בארצה"ב, באה"ק ובכ"מ הידועים – לדעתי אין כדאי כלל שבנם שי' ילמוד בקאַלעדז – ועכ"פ עד שתשתנה האוירה בהם באופן יסודי ומובן שא"א לי לקחת ע"ע אחריות רבה כזו.


נכתבה על גליון המכתב מיום כ"ה ניסן ה'תשל"ב.

congratulations: = איחולי ברכה.

ובידעי הנעשה – בהקאַלעדזעס ראה גם לקו"ש חט"ו ע' 43 ואילך. ועוד.