ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'שעח

ב"ה, כ"ו ניסן, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

כבוד הוו"ח אי"א נו"נ בחור מעם ומורם מעם ודורש טוב לעמו בעל מדות תרומיות ענף עץ אבות מו"ה שניאור זלמן שליט"א

שלום וברכה!

זה עתה נודעתי שמתעתד כ' להיכנס לדירתו החדשה,

ויהי רצון שיהי' בשעה טובה ומוצלחת, ובלשון חכמינו זכרונם לברכה, משנה מקום משנה מזל בסימן טוב ומזל טוב.

בודאי מסרו למר האורחים מאנ"ש שי' פ"ש אישית כבקשתי, וכן מצה שמורה לחג הפסח זמן חרותנו, ויתן השי"ת שיהי' למר ולכל ישראל משך כל השנה כולה חירות אמיתית מכל ענינים המבלבלים בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בהוקרה ובכבוד ובברכה לאויו"ש טובות,

מ. שניאורסאהן


מו"ה שניאור זלמן: שזר. אגרות נוספות אליו – לעיל אגרת י'א, ובהנסמן בהערות שם.

ובלשון חכמינו ראה ר"ה טז, ב. ב"מ עה, סע"ב ובחדא"ג מהרש"א שם. שו"ת יהודה יעלה ח"ב חו"מ סו"ס קכג.