ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'שעט

ב"ה, כ"ו ניסן, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר גד שי' פריימן

שלום וברכה!

הנני לאשר בזה קבלת הפ"נ לרגל היכנס בנם חיים ארי' שי' למצוות בשעה טובה ומוצלחת.

בעת רצון אזכירם על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר, ויהי רצון שביחד עם זוג' תחי' ישבעו רב נחת אמיתי, נחת תורה ומצוות ברוח ישראל סבא, מבנם הבר מצוה ומכל ילידיהם שיחיו.

וזכות הצדקה, שהקבלה מצו"ב, תעמוד להם למילוי משאלות לבבם לטובה בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בכבוד ובברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר