ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'שפא

ב"ה, כ"ח ניסן תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום כ"ב לחודש ניסן, בו כותב ע"ד הצעת הנכבדות וכו',

באם החליטו שניהם, הוא וכן המדוברת תי', לייסד ביתם בישראל על יסודי התורה והמצוה בחיים היום יומיים,

יהי רצון שתהא בשעה טובה ומוצלחת ולבנין בית בישראל בנין עדי עד.

בברכה,

מ. שניאורסאהן

בנוגע למנהגים ותנאים וכו' – יעשו כהוראת הרב שליט"א דכפר חב"ד.


מצילום האגרת.