ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'שפב

[ניסן, ה'תשל"ב]

[א] להו"ל שניהם, ועפ"י מה שדובר אמש.

ההתעניין בס' דטייטלבוים (ע"ד אדה"ז) ודמרקוס?

[ב] באם אפשר להו"ל קודם ר"ה הבע"ל (אחרי הגהה נוספת).

[ג] עכצ"ל שאינו שייך להמדובר כי לא מצינו שר"י חולק עליו.

לפלא שממרחק יביא לחמו. בתשו' הרמב"ם עצמו הנ"ל מפורש ובאריכות (ונת' בהתועדות) שלכן מסביר הר"מ ש[ג]ם גר אומר שהנחלת לאבותינו, וביאור השאלה פשוט שהרמב"ם מסביר שאדרבא אל יהא יחוסך קל בעיניך (מיחוסינו) ואדרבא הוא נעלה יותר, למי שאמר והי' העולם.


להו"ל . . העולם: מענה למו"ה חנניא יוסף אייזנבך. אגרות נוספת אליו – לעיל אגרת י'לג (ע' מט), ובהנסמן בהערות שם.

להו"ל שניהם "נשיאי חב"ד ובני דורם" (כפ"ח, תשל"ב); "מחנה יוסף" עמ"ס פסחים (שם, תשל"ה).

בס' דטייטלבוים "הרב מלאדי".

ודמרקוס ה"חסידות".

להמדובר בההדרן על מסכת פסחים שנאמר בהתוועדות די"א ניסן שנה זו – נדפס בהגש"פ עם לקוטי טעמים, מנהגים וביאורים ח"ב (סט"ז) ע' תסח (בהוצאת תשמ"ו ושלאח"ז). וראה גם לקמן אגרת י'תלח (ע' תנט).