ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'שפה

[ב' אייר, ה'תשל"ב]

אזכיר עה"צ שיהי' בהצלחה רבה.

הערה עיקרית – התכלית דכל הנ"ל הוא הבפו"מ, כמובן ופשוט. ועפ"ז ג"כ פשוט שצ"ל ההחלטה לא רק שמחליטים החלטות פ' ופ', כ"א וזהו העיקר שזהו ע"מ לקיימן בפו"מ, און דאָס מיינט מען עם און זיך אַליין בפשיטות – ולא בתור מוסר זאָגן אַ צווייטן, נאָר טאָן אַליין, וכדבר המשנה עושין (כ"כ עד שהוא) הרבה (בערך מה שהחליטו והיו) אומרים.

ובכדי שהנ"ל יובא בפו"מ – אחת בחודש יתאסף ועד ממונה ע"ז "לגבות" דו"ח מהבפו"מ (ולא קבלת תירוצים "טובים").

והובטחנו בכהנ"ל הבא לטהר מסייעין אותו.

ויה"ר שיבא כ"ז לידי מעשה.


נדפסה בלקו"ש חכ"ג ע' 437, והושלמה ע"פ צילום כתי"ק.

מענה לצעירי אגודת חב"ד בנ.י. על ההודעה מההחלטות שנתקבלו בהתוועדות בקשר למלאות י"ז שנה להתייסדות צאגו"ח. ונכתבה על גליון המכתב מיום ב' אייר ה'תשל"ב.

וכדבר המשנה אבות פ"א מט"ו.

והובטחנו ראה שבת קד, סע"א. יומא לח, סע"ב.