ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'שפו

ב"ה, ו' אייר, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ מר משה ישראל שי'

המכונה ד"ר שטרן

שלום וברכה!

מסרו לי איחוליו וגם שמות בני המשפחה שלו ושל חותנו שי' ובעת רצון אזכירם על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר.

ומתאים למקצוע שלו, בתור מנהל ההסתדרות הרפואית, אביע לו ברכה מיוחדת שיצליח לנצל כשרונותיו להביא ארוכה ורפואה לכל הפונים בזה, ועוד ועיקר שהוא וחבריו יצליחו להסיר ולמנוע מחלה באופן שלכתחילה לא יהיו נזקקים לרפואה, שהרי זהו תכלית הבריאות.

ובודאי, על פי כתבו וכפי ששמעתי אודותיו, למותר להדגיש שבריאות הגוף קשורה בבריאות הנשמה בכל אדם, על אחת כמה וכמה בנוגע לכל אחד ואחת מבני ישראל. שלכן תקותי שמשפיע על חברי ההסתדרות לעשות כל התלוי בהם שתהי' נשמה בריאה בגוף בריא אצל כל הפונים אליהם, ועל פי ההוראה של תורתנו, תורת חיים, ומצותי' עליהם נאמר וחי בהם, כי הם חיינו ואורך ימינו.

בכבוד ובברכה.

נ.ב. בודאי ידוע למר שיש אצלנו כאן ספרי' לתועלת הרבים, אלי' נשלחים ספרים ומכ"ע וכו'. ואם יש להם פרסומים, אתענין לקבל את אשר הו"ל וכן להבא, ות"ח מראש.


עליהם נאמר: אחרי יח, ה.

כי . . ימינו נוסח תפלת ערבית.