ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'שפז

ב"ה, ו' אייר, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

הנני מאשר קבלת מכתבו מ-4/14, בו כותב אודות . . . אחיו שי'.

מובן שלכל לראש צריך שיהי' הרצון מצד אחיו בענינים שכותב. ובכלל, כל אלה שנוסעים לארגנטינה בתפקיד כלאחיו, הרי זה לזמן מסויים ואחר כך שבים לאה"ק ת"ו, ושם הרי תהי' אצלו כל האפשריות שכותב, ואין הדבר תלוי אלא ברצונו.

והרי גם המקצוע והמשרה שלו עתה גם היא שייכת לד' אמות של תורה ויראה.

התקוה חזקה אשר כ' וגם זוג' שתחי' עושים כל התלוי בהם בהפצת היהדות האמיתית ככל אשר ידם מגעת, והובטחנו דברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב ופועלים פעולתם, בפרט כשמשמשים דוגמא חי' באורח חייהם והנהגתם בחיי היום-יום. ואין לך דבר העומד בפני הרצון.

בברכה לבשורות טובות בכל האמור.


והובטחנו: ס' הישר לר"ת שער יג, הובא בשל"ה שער האותיות אות ל' (סט, א).

ואין . . הרצון ראה זח"ב קסב, ריש ע"ב.