ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'שפח

ב"ה, י' אייר, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר יוסף זעירא, סא"ל, שי'

שלום וברכה!

הנני לאשר בזה קבלת מכתבו מכ"ז ניסן, בנוגע לאברך . . וכנראה יש בזה איזה פרטים לא ברורים.

השאלה מעיקרה היתה שכיון שעל פי החוק פטור הוא מלשרת בצבא, והשאלה אצלו היא רק שאלת פרנסה, הרי השיקול הי', כפי שזוכרני, שאם יכנס לצה"ל כאזרח יוכל להיות בשבת בביתו ומשפחתו, מה שאין כן אם יכנס לצה"ל כאיש צבא. ועל פי ידיעתי אותו ובני משפחתו היתה חוות דעתי אשר היותו עם בני משפחתו בשבת חשוב יותר מהרווחים הכספיים.

לאידך גיסא, אם מצבו החמרי שלו הוא כזה, שהריווח הכספי שקול יותר, הרי עליו לחשב השכר וההפסד ולהחליט בעצמו במאי בעי טפי.

כיון שהכל בהשגחה פרטית, לרבות מכתבו של מר אלי, רצוני להביע בזה הסיפוק הנפשי שהי' לי לקרוא במכתבו שהוא, כמפקדו, מתחייב שלא להביאו חו"ש לידי חילול שבת או יום-טוב, ונהפוך הוא, וכו'. שאף על פי ששיערתי כן מראש, ובפרט על פי שיחתי עם הרב הראשי לצה"ל הרב מ. פירון שי', כשכבדני בביקורו כאן, אבל מובן שכאשר מקבלים "התחייבות" כזו מהמפקד בעצמו, תוכה רצוף כנות ורגש שבלב, הרי זה גורם נחת-רוח מיוחדת.

ויהי רצון שיקויים במר ובחבריו שי' בתוככי כללות צה"ל הבטחת תורתנו הק' תורת אמת – הוי' אלקיך מתהלך בקרב מחנך והי' מחנך קדוש, ובקרוב נזכה לקיום היעוד – ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד גו' וחרב לא תעבור בארצכם.

בכבוד ובברכת הצלחה.


חו"ש: = חס ושלום.

הבטחת תורתנו תצא כג, טו.

היעוד בחוקותי כו, ו.