ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'שפט

ב"ה, י' אייר, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

הרב יצחק שי' חלמיש

סגן רב צבאי, צה"ל

שלום וברכה!

בזה הנני לאשר קבלת מכתבו מכ"ז בניסן. ומצו"ב העתק מכתבי למר יוסף שי' זעירא, סא"ל, שמדבר בעד עצמו.

בהזדמנות זו אביע עוה"פ הנח"ר שהי' לי ממכתבו של מר יוסף זעירא, בפרט שתוכנו בודאי מקיל לכת"ר במילוי תפקידו בתור רב צבאי.

וכמדובר בהזדמנויות שונות, אשר דוקא מסגרת הצבאית מכשירה את אנשי הצבא לדיוק בשמירת התורה ומצוותי', שהרי מיסודות הצבא הוא קבלת-עול ומילוי הפקודה באופן ד"נעשה קודם לנשמע", ובשלילת הגישה שהנהגת היחיד הוא ענין פרטי ואינו נוגע לרבים, ואצ"ל לכל עם ישראל, למרות הודעת חכמינו ז"ל אשר כל ישראל ערבים זה בזה. שהרי גם זה מיסודות קיום הצבא אשר נטי' ממילוי בדיוק פקודת המפקד עלולה לסכן ח"ו עמדת כל הפלוגה, או אפילו כל הצבא ועד להעם אשר הצבא מגין עליו. ולא עוד, אלא שההחלטה בזה אינה שייכת כלל לממלא הפקודה, כי אם לאלו אשר השקיעו מיטב כוחותיהם מרצם וזמנם בלימוד תכסיסי מלחמה וכו'. והנמשל מובן בנוגע ללימוד התורה ביגיעה, עלי' נאמר כי היא חכמתכם ובינתכם.

בכבוד ובברכה.


העתק מכתבי: דלעיל אגרת שלפנ"ז.

וכמדובר בהזדמנויות שונות ראה גם לעיל אגרת ט'תתקצח, ובהנסמן בהערות שם.

נעשה קודם לנשמע ראה משפטים כד, ז. שבת פח, א.

כל ישראל ערבים זה בזה שבועות לט, סע"א. וש"נ.

עלי' נאמר ואתחנן ד, ו.