ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'שצג

ב"ה, פסח שני, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

לכינוס השנתי הי"ז של נשי ובנות חב"ד

ה' עליהן תחיינה

ברכה ושלום!

בנועם נתקבלה הידיעה על דבר הכינוס השנתי שיתקיים בשבת מברכים חודש סיון הבע"ל. ויהי רצון שיהי' בהצלחה בגשמיות וברוחניות גם יחד.

לאחרונה הוזכר כמה פעמים הפסוק שאמרו דוד המלך בשם כל אחד ואחת מישראל ובשם כלל ישראל:

כמופת הייתי לרבים ואתה מחסי עוז (תהלים ע"א, ז).

אחת הנקודות בזה היא שכל אחד ואחת מישראל בתור פרט, ועמנו בני ישראל בתור עם, נוסף על השלימות שעליהם להשיג בשביל עצמם, יש להם אחריות להסביבה וצריכים לשמש מופת לרבים.

לכאורה יש מקום לחשוב: איך יכול עם קטן, המעט מכל העמים, להיות למופת ולדוגמא לכל יושבי תבל, שעה שהעולם כל כך שקוע בחומריות ומתרשם מכמות יותר מאיכות? וכן יש מקום ליהודי שומר תורה ומצווה לחשוב: איך יכול אני, יחיד בין רבים, לפעול מה שהוא?

והמענה על זה בסופו של פסוק הנ"ל: ואתה מחסי עוז. פירושו, שאין יהודי בא מכוח עצמו, אלא מכוחו של הקדוש ברוך הוא ובכוח ועוז מלמעלה שמקבל על ידי תורת ה' ומצוות ה'.

ומרומז הענין גם בסיפור חכמינו זכרונם לברכה, שבשעה שנתן הקב"ה את התורה לעמו ישראל על הר סיני, במדבר סיני, כשהיו פרושים מכל העולם, היו עשרת הדברות הולכות ונשמעות מקצה העולם ועד קצהו עד שנחרדו כל האומות, אך כששמעו פשר הדבר, שהקב"ה נתן תורה לעמו ישראל, נחה דעתם, ואז פתחו ואמרו: ה' עוז לעמו יתן, ה' יברך את עמו בשלום, כלומר, כיון שה' נתן את התורה, הנקראת "עוז", לעמו, בודאי שה' יברך את עמו בשלום.

ובזה מודגש שהכוח והעוז אשר עם בני ישראל מקבל מתורת ה', אין זה ענין של כוחי ועוצם ידי ועריצות להשתלט על האומות, אלא אדרבה, התורה מביאה שלום לעולם, שלום ליחיד ושלום להכלל, וסוף סוף תביא שלום גם בין אומות העולם.

בתקופתנו זו, תקופה של טישטוש ערכים ובילבול המוחות, שומה על הקול קול יעקב – קול התורה והמצוות – להישמע בתוקף, קול גדול אדיר וחזק, בכל מקום שם נמצאים שומרי תורה ומצוה.

וכמו אז בשעת מתן תורה, כאשר הקב"ה ציוה למשה רבנו לפנות תחילה לנשי ישראל ("בית יעקב") ואחר כך לדבר עם האנשים ("בני ישראל"), כן גם עתה יש לנשי ובנות ישראל תפקיד חשוב ביותר בהחזקת התורה והפצת התורה במצוותי' בחיי היום-יום. ובמיוחד, בשים לב שהמדובר הוא בהשפעה – מופת לרבים – הרי בזה הרגש החם פועל יותר מאשר השכל הקר. והרי הנשים בכלל ניחנו בעדינות וברגש שבלב יותר מהאנשים.

כיון שהכינוס השנתי יתקיים בשבת מברכים חודש סיון, חודש דמתן-תורה, בודאי שכל המשתתפות תהיינה תחת רושם ימי סגולה אלה, כאמור לעיל, וברוח זה תתבטא ההחלטה התקיפה לחזק ולהרחיב שטח הפעולות של נשי ובנות חב"ד בכוחות מחודשים והולכים ומתגברים.

בברכה להצלחה ברוחניות ובגשמיות ולבשורות טובות בכל האמור

מ. שניאורסאהן


מצילום האגרת. וראה גם אגרת שלפנ"ז – באידית.

הפסוק שאמרו דוד המלך בשם כל אחד כו' ראה שהש"ר עה"פ (שמואל-ב כג, א) נעים זמירות ישראל (פ"ד, ד (בתחילתה)).

תהלים ע"א הקאַפּיטל שהתחילו לומר בי"א ניסן השתא – ראה בהנסמן לעיל אגרת ט'תתקצז בשוה"ג.

המעט מכל העמים ואתחנן ז, ז.

בסיפור חכמינו זכרונם לברכה זבחים קטז, א. מכילתא דרשב"י עה"פ יתרו יט, טז. ספרי עה"פ ברכה לג, ב. ועוד.

ה' עוז . . בשלום תהלים כט, יא.

כוחי ועוצם ידי עקב ח, יז.

הקול קול יעקב תולדות כז, כב.

תחילה לנשי ישראל כו' מכילתא (הובא בפרש"י) עה"פ יתרו יט, ג. וראה בארוכה בהשיחה להמשתתפות בהכינוס של אגודת נשי ובנות חב"ד תחיינה, יום א' פ' נשא, ר"ח סיון שנה זו (שיחות קודש ה'תשל"ב ח"ב ע' 264 ואילך).