ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'שצד

ב"ה, פסח שני, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ בנש"ק הרפ"י הכהן שי' לוין

יו"ר הועד הפועל העולמי בא"י

והרה"ח והרה"ג וו"ח אי"א נו"נ הרא"ז שי' גורביץ

יו"ר הועד הפועל העולמי באירופה

שלום וברכה!

מאשר אני קבלת מכתבם מכ"ז בניסן, שהגיע באיחור זמן . . .

ת"ח על הקורת רוח מתוכן מכתבם בנוגע לתכנית שלהם לעזר אחב"י שי' אשר עלו משם. אשר אף ששכר מצוה מצוה, בפרט מצוה גדולה כזו הגובלת בפקו"נ במובן הרוחני, ובודאי לדכוותייהו דכת"ר לא לנתינת תודה זקוקים הם בענין חשוב כהאמור, אבל באה היא, כנ"ל, בעד הקורת רוח שנגרמה לי מההודעה עד"ז, ועוד על ההבהרה במכתבם שהעזר אינו קשור בשום תנאים צדדיים, כי אם כדי לעזור להם בקליטתם הרוחנית והחומרית. ואף שגם זה לכאורה פשוט הוא, בכל זה הרי נחוץ להסיר לזות שפתים מעסקני מפלגות אחרות. ובמילא תקל ההסתדרות של אחב"י הנ"ל וגם ההיקף שלה ככל האפשרי. ולמותר להדגיש אשר בנוגע לההסתדרות שלהם גם הפרטים שבה יכולים להשפיע על מצבם הרוחני, ובפרט בנוגע להנוער, ומוכרח לעשות כל האפשר כדי שיוכלו להמשיך וגם להוסיף בחיים על פי תורתנו תורת חיים ומצותי' עליהם נאמר וחי בהם.

ויהי רצון אשר כל או"א מאתנו וכל אחינו בנ"י החרדים לדבר ה' ולתורתו ולגורלו כל כאו"א מישראל ואורח חייו, חיי היום-יום עפ"י התורה והמצוה, ישתפו פעולה בעזר חיוני זה, ומינייהו דאחב"י שליט"א העולים משם ומינן יתקלס עילאה.

ואסיים בטוב ובנועם לחותם מכתבם, חתימה בברכה ואיחולים, ואשיבנה בת"ח שכבר מלתייהו אמורה כפי שאמר רבי ישמעאל הכהן ואברכה מברכיך.

בברכתו של הקב"ה שתוספתה מרובה על העיקר.

בהוקרה ובכבוד ובברכה.


הועד הפועל העולמי: של אגודת ישראל.

משם מרוסיא.

ששכר מצוה מצוה אבות פ"ד מ"ב.

עליהם נאמר אחרי יח, ה.

ומינייהו . . עילאה ראה סוטה מ, א.

כפי שאמר רבי ישמעאל הכהן ירושלמי ברכות ספ"ח. וראה לקו"ש ח"ה ע' 422 הערה 6.

ואברכה מברכיך לך לך יב, ג.

שתוספתה מרובה על העיקר ראה ב"ר פס"א, ד.