ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'שצח

[י"ט אייר, ה'תשל"ב]

אין לו מה ליפול ברוחו – יש לנו הבטחת אדמו"ר הזקן שידינו תהי' על העליונה.

דברי הרמב"ן שכל המקודש יותר ישנו לעומתו קשיים גדולים יותר, ואין להתפעל מזה.

אשר למצב בריאותו – לא לקחת ללב, אולם שמירת הבריאות היא מדרכי ה' וחייבים בזה – וגם זה נוגע לעבודה ולשם העבודה צריכים לשמור על הבריאות.

מה שמתפעל שאנשים הם בקרירות במקום שצריך להיות בחמימות – הרי אדרבה, ניכר מזה הרחמנות שיש עליהם, שאין יודעים תפקידם וזכותם – ואצלו צריכה להיות השמחה יתירה שיודע תפקידו וגודל זכותו.


דברים שנמסרו (ע"י הטלפון) למו"ה חיים יהודה פלדי במענה למכתבו. אגרות נוספות אליו – לעיל אגרת י'קיט (ע' קטז), ובהנסמן בהערות שם.

אין לו כו' במכתבו: שהפעולות ע"ד "מיהו יהודי" באים בקושי גדול וכו'.

הבטחת אדמו"ר הזקן אג"ק אדמו"ר מוהריי"צ ח"ד ריש ע' רסה.

דברי הרמב"ן כתבי הרמב"ן (ירושלים תשכ"ד) ח"א ע' שסח.

מדרכי ה' רמב"ם הל' דעות רפ"ד.

מה שמתפעל כו' במכתבו: שעוסק בזה עם כו"כ עסקנים ורבנים, והם מקבלים כל הענין בקרירות.