ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'ת

ב"ה, כ"ז אייר, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר בנימין שי'

המכונה פרופ' קירזון

שלום וברכה!

הנני לאשר בזה קבלת מכתבו מל"ג בעומר שבא עם הספר "כימי' כללית ואנאורגנית" והתדפיסים. ות"ח על שימת לבו לשלוח הנ"ל, בהמשך לשיחתנו כשהי' פה ביחד עם אשתו תחי'.

התקוה שאף שלא מזכיר זה בפירוש, שהשלום לו ולבני ביתו שיחיו.

רב תודות למר עבור מיטב איחוליו ליום ההולדת, וברך לקחתי ואשיבנו שיקויים בו ואברכה מברכיך, שיתברך הוא וכל אשר לו מה' מקור הברכות, בברכתו של הקב"ה שברכתו מרובה ומלאה וגדושה, בגשמיות וברוחניות גם יחד.

והזמן גרמא, בעמדנו בימי הברכה, שאין לך ברכה גדולה מזו שהקב"ה בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו.

בברכה לחג שמח, ובסגנון כ"ק מו"ח אדמו"ר – קבלת התורה בשמחה ובפנימיות.


הספר "כימי' כללית ואנאורגנית": ירושלים, תשכ"ה.

וברך . . ואשיבנו ע"פ לשון הכתוב – בלק כג, כ.

ואברכה מברכיך לך לך יב, ג.

שברכתו מרובה ומלאה וגדושה ע"פ ברכה ג' דברהמ"ז, ע"פ הנוסח דסידור הבעש"ט.

בחר . . תורתו נוסח ברכת התורה.