ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תא

ב"ה, כ"ז אייר, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

מרת מרים תחי' כהן

רח' טמטב 5, תל גבורים, חולון

ברכה ושלום!

על ידי ידידנו הנכבד מר שלמה שי' מידנצ'יק נתקבל מכתבה בקשת ברכה, ובעת רצון אזכירה בתפילה למילוי משאלות לבבה לטובה.

בודאי למותר להסביר שהתחזקות בבטחון בה', המשגיח על כל אחד ואחת בהשגחה פרטית, מוסיפה בברכת ה', שהוא עצם הטוב וטבע הטוב להיטיב, רק שצריכים לעשות צנורים וכלים לקבלת ברכותיו, היינו ההנהגה על פי הוראותיו.

ויהי רצון שתוכל לבשר טוב בכל האמור.

ובעמדנו להיכנס לחודש סיון, שנקודתו זמן מתן תורתנו, אאחל לה חג שמח.

בברכה לבשורות טובות,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר


וטבע הטוב להיטיב: ראה לקו"ש חכ"ד ע' 334 בהערה (ד"ה מספרי הח"ן). וש"נ.