ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תג

ב"ה, ימי הספירה, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

ברכה ושלום!

מכתבך נתקבל ות"ח על הברכות,

ובלשון חכמינו ז"ל – כבר מילתי' אמורה בתורתנו הקדושה "ואברכה (הוי' – מקור הברכות) מברכיך". בברכתו של הקב"ה שתוספתו מרובה על העיקר.

ויהי רצון מהשם יתברך אשר, על פי המבואר בסידור זה (בתחלתו "השכמת הבקר") תרגיל את עצמך להתבונן לפני מי אתה עומד "לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא כמו שכתוב הלא את השמים ואת הארץ אני מלא וכו'",

שעל ידי זה בודאי תזדרז בלימוד התורה ובקיום מצותי' ובהנהגה טובה בכלל ובאופן דמוסיף והולך ואור,

וכל זה – בשמחה וטוב לבב,

ועד אשר בצדק תוכל לאמר – בלשון הכתוב: בך הוי' חסיתי אל אבושה לעולם, כמופת הייתי לרבים ואתה מחסי עוז,

והודיעה תורתנו תורת חיים אשר,

קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו.

בברכת הצלחה בכל האמור.

מנחם שניאורסאהן

הפ"נ יקרא, בלי נדר, על הציון הקדוש.


מצילום האגרת.

אגרת זו הודבקה בסוף סידור תהלת ה' (פורמט כיס) הוצאה העשרים, י"א ניסן שנה זו, ואגרת שלאחרי' הודבקה בסוף תניא (פורמט כיס) הוצאה השבעים, י"א ניסן שנה זו, ונשלחו לילדי מוסדות חינוך החבדיי"ם ברחבי תבל שיחיו, ששלחו ברכותיהם ואיחוליהם כו' לכ"ק אדמו"ר.

וראה גם בקשר למכתבים אלו – לקמן אגרת י'תח.

ובלשון חכמינו ז"ל ירושלמי ברכות ספ"ח. וראה לקו"ש ח"ה ע' 422 הערה 6.

בתורתנו הקדושה לך לך יב, ג.

שתוספתה מרובה על העיקר ראה ב"ר פס"א, ד.

כמו שכתוב ירמי' כג, כד.

בלשון הכתוב תהלים עא*, א. שם, ז.

*) הקאַפּיטל שהתחילו לומר בי"א ניסן השתא – ראה בהנסמן לעיל אגרת ט'תתקצז בשוה"ג.

קרוב . . לעשותו נצבים ל, יד.