ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תד

ב"ה, ימי הספירה, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

ברכה ושלום!

מכתבך נתקבל ות"ח על הברכות,

ובלשון חכמינו ז"ל – כבר מילתי' אמורה בתורתנו הקדושה "ואברכה (הוי' – מקור הברכות) מברכיך". בברכתו של הקב"ה שתוספתו מרובה על העיקר.

ויהי רצון מהשם יתברך אשר, על פי המבואר בספר תניא זה (פרק מ"א בתחלתו), תרגיל את עצמך להתבונן בהנאמר אודות כאו"א מישראל אשר "הנה ה' נצב עליו ומלא כל הארץ כבודו ומביט עליו ובוחן כליות ולב אם עובדו כראוי, ועל כן צריך לעבוד לפניו באימה וביראה כעומד לפני המלך",

בעניני לימוד התורה וקיום מצותי' והנהגה טובה בכלל, ובאופן דמוסיף והולך ואור,

וכל זה – בשמחה וטוב לבב,

ועד אשר בצדק תוכל לאמר – בלשון הכתוב: בך הוי' חסיתי אל אבושה לעולם, כמופת הייתי לרבים ואתה מחסי עוז.

והודיעה תורתנו תורת חיים אשר,

קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו.

בברכת הצלחה בכל האמור.

מנחם שניאורסאהן

הפ"נ יקרא, בלי נדר, על הציון הקדוש.


מצילום האגרת. וראה בהנסמן לאגרת שלפנ"ז.

הנה ה' נצב עליו ויצא כח, יג.

ומלא כל הארץ כבודו ישעי' ו, ג.

ובוחן כליות ולב ירמי' יא, כ.