ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תו

ב"ה, ה' סיון, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

לקראת חג השבועות, זמן מתן תורתנו, הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה, הנני בזה להביע ברכתי בנוסח הרב, הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע:

לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

בברכת הצלחה בעבוה"ק – שתבוא במעשה ובפועל ממשי ובברכת החג, המצפה לבשו"ט בנוגע לפו"מ,

מ. שניאורסאהן


מצילום האגרת. נדפסה ב"התקשרות" גליון קמב ע' 10. וראה שם ע' 12-11.

להקמת ע"א המוסדות ע"פ הוראת כ"ק אדמו"ר בהתוועדות די"א ניסן השתא, בקשר עם התחלת שנת השבעים ואחת לכ"ק אדמו"ר. ראה עד"ז בארוכה ב"מבוא" לספר זה. וש"נ.