ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תיב

ב"ה, כ"ג סיון ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

ש"ב מר אברהם שי' שלאנסקי

שלום וברכה!

אתו רב הסליחה שלא אשרתי גם בכתב קבלת מכתבו ברכה ליום ההולדת ותשורתו הכי יקרה – אוצר כתביו (בעשרה כרכים), שרצוני לפרש זה ככתבו בכרך הראשון שזהו סימן שביחד עם "שאר בשר" יש בזה "שאר רוח", אלא בשינוי – לא "שאר רוח" (אלף קמוצה) כי אם גם בזה "שאר" (אלף צרוי').

כוונתי בהאמור, כפשוטה, בהמשך למה שדברנו בעת ביקורו כאן, שאני מאמין שהוא מאמין אשר שנינו מאמינים – ובנוסח הידוע, באמונה שלימה – בכל אותם העיקרים הכלולים בשלשה המתייחדים כאחד: ישראל ואורייתא וקודשא בריך הוא, וכדברי אז באותו התוכן.

ואף שיש מקום לחשש שיבוא מקשן ויקשה, הרי ישנם מעשים ודיבורים אשר לכאורה מוכיחים שלא ככתוב לעיל, הביאור בזה הוא, מיוסד על הפתגם העממי, סתם מקשן עם הארץ, כלומר שאין לו אלא מה שנוגע להנהגה חיצונית וארצית, ואינו מבחין כלל מה בא משכבה החיצונה של האדם או שכבה הכי חיצונה, ומה מקורו בפנימיות האדם, ובלשון החסידות "עצמותו ומהותו", והרי מובן אשר "רוח" ובמילא גם "שאר רוח" העיקר בזה הם הפנימיות והעצם.

ולהוסיף בהאמור, אשר אפילו מנקודת מבט של החיצוניות והארציות, גם בזה עם הארצות כפשוטה, שהרי סוף סוף הכרח הוא שהעצם והפנימי יתמרד בשכבה החיצונה המנגדת לו וימצא ביטוי לגלות עצמו.

לא נוגע כ"כ אם כיון במיוחד לזה, אבל הרי הפתיחה לאוסף כתביו ואוצרו היא "התגלות", "והנער הי' משרת את ה' . . דבר כי שומע עבדך", ורק אחרי זה בא האוסף עצמו. ותקותי, כאמור, שאין זה במקרה, על אחת כמה וכמה שאין זה "פשט'ל" משלי.

בברכה בענין הפתיחה שיקויים בו מה שנאמר ואברכה מברכיך, שכל המברך יהודי מתברך מה' מקור הברכה, מקור הברכה בגשם וברוח גם יחד ולבשו"ט בהאמור – ש"ב.

נ.ב. כמו ששמחתי על ההשגחה פרטית במה שפתח כל האוסף על פי הכתוב לעיל, כן, לאחרי בקשת סליחתו, חבל אשר הסיום הוא "יוצאים לקול נגינת אבל". ואף שזהו תרגום מחיבורו של גוי, בכל זה חבל. והרי תפקידו של כל אחד, ובפרט של יהודי, ובמיוחד מי שזכה לאוירה חסידותית ולידיעה בזה, לקיים "עבדו את ה' בשמחה" בכל פרטי חייהם. ואם מאיזה טעם שיהי' יש עסק עם גוי, גם בזה טוב לסיים בשמחה.

בהכירי את מר – בטוחני אשר ימשיך בכתיבה ובהדפסה וכו', ותקותי אשר גם להבא ישלח לכאן מפרסומיו ות"ח מראש.


מר אברהם שלאנסקי: אגרת נוספת אליו – לעיל חכ"ו אגרת ט'תתעא.

אוצר כתביו (בעשרה כרכים) כתבי א. שלונסקי – ירושלים, תשל"ב.

ככתבו בכרך הראשון בהקדשה על דף השער: לאדמו"ר . . ברכות מעומקא דליבא במלאות לך שבעים שנה – משאֵר בשרך ושאָר רוחָך.

שהוא מאמין כו' ראה גם "היכל מנחם" ח"ג ס"ע קח ואילך.

ישראל . . הוא ראה זח"ג עג, א.

הפתגם שו"ת חוות יאיר סרי"ט. וראה גם לעיל חי"א אגרת ג'תמז.

והנער . . עבדך שמואל-א ב, יא. שם ג, יו"ד.

שנאמר לך לך יב, ג.

עבדו . . בשמחה תהלים ק, ב.

טוב לסיים בשמחה ראה תוס' סוף נדה (מברכות לא, א). ועוד.