ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תיג

ב"ה, כ"ג סיון, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

כבוד הרב הגאון המפורסם חו"ב וו"ח אי"א נו"נ

בעל מדות תרומיות וכו' מוהרא"י שליט"א, רב ראשי

שלום וברכה!

אמש נודעתי מידידנו וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ רב פעלים וכו' מר דניאל הכהן שי', אשר לא נתקבל מכתבי מענה למכתב כת"ר שנמסר על ידו.

וממהר אני לאשר בזה הקבלה – בצירוף תודתי רבה על שימת לב כת"ר להודיעני על דבר כל זה וכו'.

ויהי רצון אשר חפץ ה' ביד כת"ר יצליח להגן על כבוד התורה ועניני', כולל כבוד הרבנות ובפרט באה"ק ת"ו, ויהי' זה מתוך בריאות הנכונה ולאורך ימים ושנים טובות ובשמחה ובטוב לבב – ע"י שימשיך לכהן, כמו ע"ע, במשרתו רב ראשי שנים רבות, רבות כפשוטו וכמשמעו.

חזקה ובודאי שליח עושה שליחותו, מר דניאל הכהן שי'.

בכבוד רב ובברכה לאורך ימים ושנים טובות ולבשורות טובות,

מ. שניאורסאהן


מוהרא"י: מוה"ר אברהם יצחק אונטערמאַן. אגרות נוספות אליו – לעיל חכ"ו אגרת ט'תתקי, ובהנסמן בהערות שם.

מר דניאל הכהן דניאלס.

חפץ . . יצליח ע"פ לשון הכתוב – ישעי' נג, יו"ד.

חזקה . . שליחותו עירובין לא, ב. וש"נ.