ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תיד

ב"ה, כ"ג סיון, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה יוסף שי' טריקי

שלום וברכה!

מאשר אני בזה קבלת מכתבו עם המצורף אליו, חיבורו בכתב יד בפרד"ס שבתורה.

ולאחרי בקשת סליחתו, הנה על פי נוהג הרב כ"ק מו"ח אדמו"ר שאין נותנים הסכמה וכדומה לחיבורים מטעמים מובנים, אין בידי למלאות בקשתו בזה ואתו הסליחה.

ובודאי אשר באה"ק ת"ו ימצא כמה וכמה שיעיינו בחיבורו ויביעו חוות דעתם.

כיון שמזכיר אשר מרביץ שיעור תורה ברבים, תקותי שהשיעור מיוסד על דרך הנ"ל בפרד"ס שבתורה, כוונתי גם לפנימיות התורה, כולל הסוד שבתורה, וכידוע מאמר הזוהר אשר בזה יפקון מבי' גלותא ברחמי (ר"מ זוהר ח"ג, קכ"ד, ב).

בכבוד ובברכה.


על פי נוהג הרב . . שאין נותנים הסכמה: ראה גם לעיל ח"ו אגרת א'תתלח. ח"ח אגרת ב'תקלג. חט"ו אגרת ה'תשכ. חט"ז אגרת ו'פד. חכ"ג אגרת ח'תתקעח, ובהנסמן בהערות שם. לקמן אגרת י'תיח.