ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תיז

ב"ה, אדר"ח תמוז תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

ברכה ושלום!

במענה למכתבה בנוגע לבנה יוסף יצחק שי' האם לשלחו לכאן, אין זה ענין כלל וכלל

אלא שתשאל רב מורה הוראה האם צ"ל מעין היתר נדר וכו',

הפ"נ שבמכ' יקראו בעת רצון על הציון הק'.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

ש.מ. סימפסון, מזכיר


מצילום האגרת. נדפסה ב"היכל מנחם" ח"ג ס"ע קכח ואילך.

האם לשלחו לכאן נכתב לבני זוג ששנתיים לאחר חתונתם לא הי' להם זחו"ק והאשה כתבה לכ"ק אדמו"ר שמקבלת ע"ע שאם יתן לה ה' זחו"ק תקדישנו לכ"ק אדמו"ר לאחר ג' שנים כמו אצל שמואל הנביא ע"ה. וראה גם לקמן אגרת י'תמג. י'תמה.