ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תיט

ב"ה, ג' תמוז, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

הרה"ג הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ צנמ"ס וכו'

מוהר"ר שלמה שי' גורן

הרב הראשי וראב"ד לתל-אביב-יפו והמחוז

שלום וברכה!

בת"ח הנני לאשר קבלת מכתב כת"ר מט"ז סיון עם המצורף אליו שלשת הספרים: שערי טהרה על מקואות, כרך א' של הירושלמי המפורש ותורת המועדים – בהמשך לשיחתנו בעת ביקורו כאן.

ות"ח מראש על שככתבו במכתבו גם להבא ישלח מהיו"ל על ידו,

ועוד ועיקר על פעולותיו בענין העיקרי אודותיו דברנו, ביטול הגזירה, הי' לא תהי', הקרוי' בשם חוק דמיהו יהודי בקשר עם חוק השבות, וכמרומז בסיום מכתבו שכותב – ונזכה כולנו לקיים דבר ה' בפי נביאו: "ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי".

והרי הקב"ה כבר במעמד הר סיני הבטיח "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש", אלא שעלה ברצונו, ובלשון הרמב"ם, שתהי' "רשות לכל אדם נתונה אם רצה להטות עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק כו' ודבר זה עיקר גדול הוא והוא עמוד התורה והמצוה". ועל כל אחד ואחד לעשות חלקו בהאמור, ואשרי זכותם של כל אלה אשר הרשות (והיכולת) נתונה להם לפעול גדולות בהאמור, ובודאי אשר חפץ ה' בידו יצליח, ובמיוחד אשר זכות הרבים – ובנידון דידן זכות כל עמנו בני ישראל בכל מקום שהם – מסייעת.

בכבוד ובברכה להצלחה ולבשורות טובות בכל האמור,

מ. שניאורסאהן

כמובן תיכף לקבלתו דתוה"מ (עכ"פ מקופיא) עברתי עליו, ונעם לי למצוא בתחלתו (התשובה והוידוי) נקודות משותפות למש"כ בזה מכבר, ומצו"ב.

בסופו (שמיטה) – לא מצאתי (ולא בספרים אחרים שראיתי) תירוץ השאלה: מצב הבטחוני של אה"ק ועניני הבטחון (פקו"נ) עושים ענין מכירת הקרקע (ולאינו יהודי – בפרט) – לעוד גרוע יותר מערמה. ולכאורה כדאי הפקר (לאחרי המכירה – ובממנ"פ) וצה"ל שבמקומות מסויימים ה"ה ע"ד שומרי ספיחים לעומר. וכתבתי בהחפזה.

לאחר זמן: עכבתי משלוח מכתבי בצפי' אולי תהיינה ידיעות מבשורות טובות בענין הנ"ל בהמשך למה שכת"ר עשה בזה. וכנראה משתיקת כת"ר שמקיים בזה אין משיבין על כו'.


מוהר"ר שלמה גורן: אגרות נוספות אליו – לעיל חח"י אגרת ז'כא, ובהנסמן בהערות שם. לקמן י'תפו.

שערי טהרה על מקואות ירושלים, ת"ש. וראה גם לעיל חי"ז אגרת ו'תקב.

כרך א' של הירושלמי המפורש ירושלים, תשכ"א.

ותורת המועדים תל אביב, תשכ"ד.

חוק דמיהו יהודי ראה גם לעיל אגרת י'ב, ובהנסמן בהערות שם.

ואבדיל . . לי קדושים כ, כו.

ואתם . . קדוש יתרו יט, ו.

ובלשון הרמב"ם הל' תשובה פ"ה ה"א, ה"ג.

חפץ . . יצליח ע"פ לשון הכתוב – ישעי' נג, יו"ד.

בתחלתו (התשובה והוידוי) ע' 25 ואילך.

למש"כ בזה מכבר, ומצו"ב כנראה הכוונה להמבואר בשיחות תשכ"ט בביאורי אגה"ת פ"א (מצות התשובה) – י"ל בשעתו בקונטרס בפ"ע, ולאח"ז בלקו"ב לתניא ח"ב ע' מ ואילך. לקו"ש חל"ט ס"ע 165 ואילך. חידושים וביאורים בש"ס ח"א סי"ח.

בסופו (שמיטה) ע' 624 ואילך (תקפו של היתר המכירה בשמיטה לאחר קום המדינה).

שומרי ספיחים כו' ראה שקלים רפ"ד.

אין משיבין על כו' כנראה הכוונה ליומא עז, א (וש"נ): אין משיבין על הקלקלה.