ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תכ

ב"ה, ג' תמוז, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר דוד שי' לאזר

שלום וברכה!

באיחור זמן רב נתקבל הספר מסה ומריבה, ות"ח ת"ח.

כן בנועם הנני להודות למר בעד איחוליו וברכתו ליום ההולדת. וכבר מלתי אמורה בתוה"ק כל המברך מתברך מה' מקור הברכות כהבטחתו לאברהם אבינו ואברכה מברכיך.

בכבוד ובברכה,

מ. שניאורסאהן

נ.ב. כמדומה לי שלפני זמן, כשתקפו אותי באחד העתונים וכו' והאוירה אז בכלל היתה נוחה להתקפות עלי, יצא מר להגן ודוקא באותו העתון, אף שכנראה הודפסה ההתקפה לא רק בהסכמת המערכת אלא יותר מהסכמה גרידא (מובן שאין זה אלא בגדר השערה).

ות"ח למר על ההגנה, ובמיוחד אשר מפרש אני אותה לא רק כהגנה עלי אישית, אלא בעיקר הגנה על העמדה בהענין שנידון בזמן ההוא בפרט, וכגישה מצדו להתנועה שמשתדל אני לייצג אותה באופן המתאים.

אביע תקותי אשר ההגנה לא הביאה לתוצאות בלתי נעימות בשביל מר. כן ועיקר אשר מאז המגע הראשון שלנו בקשר לבריאות, בריאותו בסדר גמור.


י'תכ

מצילום האגרת. נדפסה ב"התקשרות" גליון רמז ע' 13 ואילך.

הספר מסה ומריבה: תל אביב, תשל"א.

וכבר מלתי אמורה ראה ירושלמי ברכות ספ"ח. וראה לקו"ש ח"ה ע' 422 הערה 6.

ואברכה מברכיך לך לך יב, ג.

כשתקפו אותי כו' בעיתון "מעריב", באדר תשל"א, בקשר עם ביקורו של מו"ה שניאור זלמן שזר אצל כ"ק אדמו"ר, מר דוד לאזר יצא אז במאמר ב"מעריב" להגן על כ"ק אדמו"ר.

ובמיוחד כו' ראה גם לעיל חכ"ו אגרת ט'תתקכז.