ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תכא

ב"ה, ג' תמוז ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר יעקב שי' רוזנטל

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ב סיון, בהמשך להפ"ש שקבלתי ממזכירי מר ניסן שי' מינדל אחרי שובו מביקורו באה"ק ת"ו,

ולכל לראש מוכרחני להתנצל לפני מר בעד העדר מכתבי מענה בעתם ובזמנם, שלא כמדת הנימוס, ואפילו לא אישור גרידא; ברם אישור סתם אין לי בזה טעם רב, ועוד שיש כאלה שיחשבו זה להעדר שימת לב. ומרוב הטרדות נאלצתי לדחות המענה, ואחר כך – כבר אמרו חכמים במשנתם אל תאמר לכשאפנה אשנה כו'. והתקוה שיבין לכנ"ל וידינני לכף זכות.

שמחתי לשמוע על ידי הד"ר מינדל ולראות גם מהעתונות, שממשיך מר בפרסומיו, על כל פנים מזמן לזמן. שזה מחזק תקותי שפעיל הוא גם עתה בתפקידו העיקרי של כל איש הישראלי כדבר משנה: אני נבראתי לשמש את קוני – על ידי הפצת תורת קונו זה הקב"ה ועידוד בקיום מצוות קונו בכל מקום שידו מגעת.

ולא עוד, אלא שלא ככתוב לעיל שגם עתה ממשיך כו', אלא אדרבה, כיון שזמנו פנוי יותר מעיסוקים אחרים, הרי עסקנותו בהאמור היא ביתר שאת וביתר עז, ובפרט שגם דרישת השעה הולכת ומתגדלת ומתגברת. ואם בנוגע לכל מקום הדברים אמורים, על אחת כמה וכמה באה"ק ת"ו, ארץ אשר עיני ה"א בה מראשית השנה ועד אחרית שנה.

מסתם יודע מר פרשת יב-יג תמוז, ימי הגאולה של כ"ק מו"ח אדמו"ר. וכבר מלתי אמורה אשר מהלימודים העיקריים מכל פרשה זו הוא אשר בכוחו של איש אחד מישראל למלאות תפקידו האמיתי, אפילו כשממשלה עצומה וכל המשטר שלה מנגדים לזה.

ואף אשר בלשון הידוע "מי הוא זה ואיזה הוא אשר ערב לבו" לומר שחונן בכוחות נפשיים כמו כ"ק מו"ח אדמו"ר ועוצם המסירת נפש שלו וכו', הרי לאחר שסלל את הדרך ופתח פתח בזה, ובאופן גלוי ומפורסם, בודאי אשר לאחרים ההולכים בעקבותיו נקל הדבר בהרבה יותר, ועוד ועיקר אשר אין ערך כלל להקושיים אשר בדרכנו עתה בהפצת היהדות, לא מני' ולא מקצתי'. ובודאי לדכותי' דמר האריכות למותר.

בכבוד – וכנהוג בימים אלו לחתום – ובברכת חג הגאולה, ובהוספה אשר יהי רצון שמגאולה זו נבוא בקרוב לגאולה האמיתית והשלימה של כל עם בנ"י בכל מקום שהם ע"י משיח צדקנו,

מ. שניאורסאהן


חלקה נדפסה בלקו"ש חל"ח ע' 210, והושלמה ע"פ צילום האגרת.

מר יעקב רוזנטל אגרות נוספות אליו – לעיל אגרת י'ב, ובהנסמן בהערות שם.

במשנתם אבות פ"ב מ"ד.

כדבר משנה קידושין בסופה.

ארץ . . שנה עקב יא, יב.

וכבר מלתי אמורה כו' ראה גם לעיל חכ"ב אגרת ח'תרמד, ובהנסמן בהערות שם.

בלשון הידוע תניא פמ"ד (סג, א).

לאחר שסלל את הדרך ופתח פתח בזה כו' ראה תו"מ – סה"מ חשון ע' רעח, ובהנסמן שם בהערות 16-15. לקו"ש ח"כ ע' 74, ובהנסמן בהערות שם.