ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תכב

ב"ה, ג' תמוז, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

תלמידי ישיבות תומכי-תמימים ליובאַוויטש

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בעמדנו בימים אלה והסמוכים להם וכנהוג לקשר מאורעות השבוע עם פרשת השבוע, ובמיוחד, בנידן דידן, עם פרשת חג הגאולה די"ב-י"ג תמוז המתחיל בשבוע הסמוך בסיום וחותם השבוע,

יש להתבונן – וכהוראת הכתוב: עמי זכר נא מה יעץ גו' ומה ענה גו' – בהקדמתו של אותו נושא משלו שאמר אשר לא יוכל לדבר מאומה כי אם הדבר אשר ישים אלקים בפיו, והיא: כי מראש צורים אראנו ומגבעות אשורנו, וכפירוש רש"י: אני מסתכל בראשיתם ובתחלת שרשיהם ואני רואה אותם מיוסדים וחזקים כצורים וכגבעות הללו – על ידי אבות ואמהות.

והביאור בזה, כי גלוי וידוע לכל באי עולם, אפילו אומות העולם, כי הקיום, והכח והעוז של עם בני ישראל יסודם ושרשם באבות ואמהות של אומה זו וירושה מהם לכל אחד ואחת מבני ומבנות ישראל וכמו טבע בנפשותינו, בכל הזמנים ובכל המקומות, וזהו שעושה אותנו לחטיבה אחת בעולם – הן עם לבדד ישכון ובגוים לא יתחשב.

ומכאן המסקנה המידית – מי מנה עפר יעקב ומספר את רובע ישראל, שהמכוון בזה הוא חשיבות זרע קודש, בני ובנות ישראל, רצה לומר אשר בני ובנות ישראל הם זרע יעקב וישראל ומתנהגים כיאות לבני אברהם יצחק ויעקב ובנות שרה רבקה רחל ולאה – וזה מבטיח שכל עם בני ישראל יהיו מיוסדים וחזקים כצורים וכגבעות הללו, כפשוטו, וכמשמעו – שהאבות והאמהות נמשלו לצורים ולגבעות.

סגולות אלו ישנן ומתגלות סוף סוף, בכאו"א מבני עמנו עם בני ישראל, כקטון כגדול. אבל מובן שהן מתבטאות בכל תוקף בנשיא בישראל, ועד נשיא דורנו בעל השמחה והגאולה, שלא התחשב עם שונאי דת ישראל שבקשו לעקור תורה ומצות וכו', והוא נלחם בהם ללא חת ובחרף נפש ממש, עד שהביא נצחון וגאולה לא רק לעצמו כי אם גם גאולת "כל מחבבי תורתינו הק' שומרי מצוה, וגם את אשר בשם ישראל יכונה".

וכפירוש רש"י בפרשת השבוע: נשיא הדור הוא ככל הדור כי הנשיא הוא הכל.

זאת אומרת: שהמסירת נפש והפעולות של נשיא הדור מוסיפים כח ועוז בכל אחד ואחת מבני הדור ללכת בדרך ישרה אשר הורנו ולהמשיך בפעולותיו בהחזקת התורה והיהדות והפצתן בכל מקום ובכל זמן ועידן,

על אחת כמה וכמה בתלמידי וחניכי הישיבות ומוסדות חינוך אשר מתנהלים ברוחו או גם ייסדם.

ויהי רצון שכל תלמידי וחניכי הישיבות ומוסדות חינוך אלה בכל מקום שליט"א, ילכו מחיל אל חיל, ויעשו ויפעלו בלימוד התורה בהתמדה וקיום מצותי' בהידור ובשמחה ובטוב לבב.

ועד שבצדק יאמר כאו"א מהם: כמופת הייתי לרבים ואתה מחסי עוז.

בברכת הצלחה רבה ולבשורות טובות בכל האמור,

מ. שניאורסאהן


נדפסה בלקו"ש ח"ח ע' 328 ואילך, והושלמה ע"פ צילום האגרת.

מיכה ו, ה והוא בהפטורת שבת זו (פ' חו"ב).

אוה"ת להצ"צ פ' ברכה ע' א'תתפז-פח.

שאמר בלק כב, לח.

וכפי' רש"י נתבאר בהתוועדות דש"פ חו"ב שנה זו (לקו"ש חכ"ח ע' 165 ואילך).

אוה"ת . . תבוא ע' תתרסח ואילך.

וכפי' השני בפרש"י עה"פ.

כל . . יכונה ראה אגרת שלאח"ז בשוה"ג (הוספה לאחר זמן) להערה ד"ה זו.

בס' המאמרים ולאח"ז באג"ק שלו ח"ב אגרת שפו.

וברמב"ם כו' ובאגה"ק כו' ראה גם לעיל אגרת י'שע, ובהנסמן בהערות שם.

בדרך . . הורנו ל' אדה"ז בתניא אגה"ק סימן ז"ך (קמו, א).

ילכו מחיל אל חיל תהלים פד, ח. וראה ברכות בסופה. שו"ע אדה"ז או"ח סקנ"ה ס"א. וש"נ.

תהלים עא הקאַפּיטל שהתחילו לומר בי"א ניסן השתא – ראה בהנסמן לעיל אגרת ט'תתקצז בשוה"ג.

ג' תמוז יום היציאה מבית האסורים (א' פ' בלק, תרפ"ז).

וכנהוג לקשר ראה קונטרס ביקור שיקאגא ע' ז (ס' השיחות תש"ב ע' 29).

וכהוראת הכתוב מיכה ו, ה.

עמי זכר נא ראה זח"ג ר"פ בחוקותי.

נושא משלו ראה ב"ר (מד, ו) י' לשונות נקראת נבואה כו' משל כו'. ולהעיר מתו"א ר"פ לך. ל"ת להאריז"ל ר"פ בלק. אוה"ת להצ"צ עה"פ ולא קם נביא.

כי מראש . . יתחשב בלק כג, ט. ראה במדב"ר עה"פ. ביאוה"ז עה"פ. באוה"ת שם.

וירושה . . בנפשותינו ראה תניא פי"ח ואילך וספל"ח.

שעושה . . בעולם ראה ברכות ו, סע"א. וראה ד"ה את ה' האמרת (אוה"ת להצ"צ תבוא).

מי . . ישראל בלק כג, יו"ד.

ומתנהגים כיאות וכפי' השני באותה התיבה "עפר" – מצות שהן מקיימים בעפר.

כל . . יכונה מכתב בעל השמחה לחגיגת י"ב תמוז הראשונה (נדפס בס' המאמרים ה'תש"ח ע' רסג).

וכפירוש רש"י חוקת (כא, כא). וברמב"ם (מלכים פ"ג, ה"ו) שלבו הוא לב כל קהל ישראל. ובשו"ת הרשב"א (ח"א סקמ"ח): המלך כציבור שהציבור וכל ישראל תלויין בו. ובאגה"ק רסכ"ט שמצות התלויות במלך "הוא מוציא כל קהל ישראל כי הוא כללות כולם כו'" – והרי במצות אלו ישנן התלויות בחכמתו, בינתו כו' ועד במעשה שלו. וס"ת שיוצאת ונכנסת עמו (סנה' כא, ב) – ה"ז מצוה שבגופו.

בכל אחד ואחת . . על אחת כמה וכמה עיין תניא פ"ב.

כמופת . . עוז תהלים עא, ז.