ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תכד

ב"ה, ו' תמוז תשל"ב

ברוקלין

ברכה ושלום!

המכתב נתקבל.

ובעת רצון יזכירוה על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע למילוי משאלות לבבה לטובה – מתאים לתוכן המכתב.

מצורף בזה העתק מכתב כללי לנשי ובנות חב"ד, שתוכנו בכל השנה זמנו הוא.

בברכה לרפואה ולבשו"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

ש.מ. סימפסון, מזכיר

***

בברכה – בקשר ליום ההולדת – לשנת הצלחה בגו"ר.


מצילום האגרת.

מרת ביילה גליצנשטיין, ירות"ו.

מכתב כללי דלעיל אגרת י'שצג.

בברכה . . בגו"ר קטע זה בסיום מכתב זה [בתאריך ד' תמוז] למרת האדא רייזל רסקין, קזבלנקא. אגרות נוספות אלי' – לעיל אגרת י'צה, ובהנסמן בהערות שם.