ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תכו

ב"ה, י' תמוז, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

התלמיד . . .

שלום וברכה!

מכתבך – בקשת ברכה – נתקבל אל נכון, וייקרא על הציון בעת רצון.

ולתלמיד ישיבה בודאי למותר להדגיש שהדרך לקבלת ברכת ה' היא הנהגה יום-יומית על פי רצון הבורא יתברך, שבנוגע לתלמיד לכל לראש הוא לימוד התורה בהתמדה ושקידה וקיום המצוות בהידור. ואין לך דבר העומד בפני הרצון.

התקוה שידועה לך פרשת ימי הסגולה די"ב-י"ג תמוז, גאולת כ"ק מו"ח אדמו"ר, ויהי רצון אשר התעוררות ימי זכרון אלה תביא הוספה בכל עניני תורה ומצוה בכל ימות השנה.

בברכה להצלחה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר


נשלח לכמה תלמידי ישיבה. אגרת בתוכן דומה לבנות – להלן אגרת שלאח"ז.

ואין . . הרצון ראה זח"ב קסב, ריש ע"ב.

התקוה כו' במכתב בתוכן דומה מובא קטע זה בסגנון אחר קצת: ולימי הסגולה די"ב-י"ג תמוז הבע"ל, גאולת כ"ק מו"ח אדמו"ר, אשר בודאי ידועה לך פרשת חג הגאולה, יהי רצון . . .