ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תכט

ב"ה, יום הגאולה, י"ג תמוז, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

לכבוד ד"ר אבנר חי שאַקי שי'

שלום וברכה!

בנועם נתקבל מכתבו מה' סיון, אף שהגיעני באיחור זמן.

ובעמדי תחת רושם שיחתנו בעת ביקורו כאן, בטוחני אשר הפעולות אודותן כותב במכתבו שעומד לעשות, וביחוד בשטח מיהו יהודי, הוציא לפועל, ובמרץ בו חונן מההשגחה העליונה. ותקותי שאינו מסתפק בפעולה חד פעמית, אלא שונה ומשלש כפי הצורך.

ועל דרך הצחות, כיון שתפקידו בהנהלת החינוך והתרבות, הרי פעולה האמורה היא בשטח החינוך במשמעו העמוק והאמיתי, חינוך הנוגע במצפון נפש היחיד והכלל וכל האומה, ובסגנון רבנו סעדי' גאון "אין אומתנו אומה אלא בתורה". ותרבות אמיתית הרי שוללת ומבטלת – כסגנון התורה – תרבות אנשים חטאים.

ויום סגולה זה, י"ג תמוז, יום גאולת מו"ח אדמו"ר, שתקותי שכ' יודע פרשת היום, הרי מלמדנו שהשתדלות יהודי אחד אפילו, באם הוא בעד האמת הצדק והיושר, ובתוקף המתאים לבלי חת מגזרות וחוקים של בני אדם, סוף סוף פועלת פעולתה ומצליחה.

ויהי רצון אשר יהי' האמור שעה אחת קודם ויקויים גם בזה גם אויביו ישלים אתו.

שהרי בודאי יוזמי החוק האומלל האמור והמגינים עליו יודעים אשר מתנכל הוא בקיום עמנו, אלא שמפני טעמים שונים ומשונים לעת עתה לא שינו עמדתם האומללה, וה' הטוב יאיר עיניהם ולבם.

בכבוד ובברכת חג הגאולה ובשורות טובות בכל האמור.


ד"ר אבנר חי שאַקי: אגרות נוספות אליו – לעיל אגרת י'רפג, ובהנסמן בהערות שם.

מיהו יהודי ראה גם לעיל אגרת י'ב, ובהנסמן בהערות שם.

ובסגנון . . גאון בספרו האמונות ודעות מאמר ג' פ"ז.

כסגנון התורה מטות לב, יד.

פרשת היום, הרי מלמדנו כו' ראה גם לעיל אגרת י'תכא, ובהנסמן בהערות שם.

גם . . אתו משלי טז, ז.