ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תל

ב"ה, יום הגאולה י"ג תמוז, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

נשי ובנות חב"ד סניף כפר חב"ד

ה' עליהן תחיינה

ברכה ושלום!

הנני מאשר קבלת המכתב מיום ג' תמוז עם הדו"ח המצורף אליו, ות"ח.

ויהי רצון אשר כל ההחלטות והענינים יצאו לפועל על הצד היותר טוב לטובת ביסוס הארגון והרחבתו בכמות ובאיכות גם יחד. ובפרט שזכות הרבים מסייעתן.

ועוד וגם זה עיקר, כמובן ופשוט, שזכו והצליחו ויש להן הזדמנות מיוחדה לעזור לאחינו בני ישראל שעלו מאחורי מסך הברזל –

אשר אצלם רואים במוחש אמיתיות מאמר חכמינו ז"ל שאפילו מחיצה של ברזל לא מפסיקה בין בני ישראל לאביהם שבשמים.

והרי לעזר זה סגולה מיוחדת שהנעזרות הן בשעת מעשה ובבת אחת גם עוזרות בעבודה זו על ידי היותן דוגמא חי' לחיים של מסירת נפש במשך יותר מיובל שנים בחיי היום יום.

ויתן השי"ת שהבשורות טובות מההצלחה בכל האמור תהיינה יותר מהמשוער. וכמדובר כמה פעמים בדיוק לשון חכמינו ז"ל: יגעת ומצאת, כי תוצאות היגיעה הן לא רק בערך להיגיעה כי אם בדוגמא של מציאה, וקל להבין.

בברכת הצלחה בכל האמור, ולבשורות טובות, ובמיוחד שמכתבן נכתב בג' תמוז, יום יציאת כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל מבית האסורים, והמענה נכתב ביום גאולתו י"ג תמוז, הרי זכות בעל הגאולה עומדת להן ולכל ישראל.


מאמר חכמינו ז"ל: פסחים פה, ב. וש"נ.

וכמדובר כמה פעמים ראה גם תו"מ – התוועדויות חכ"ה ע' 148. וש"נ.

יגעת ומצאת מגילה ו, ריש ע"ב.