ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תלב

ב"ה, י"ד תמוז, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר אברהם שלמה שי' שטוב

שלום וברכה!

זה עתה מסרו לי החוברת שלו "עת לעשות לה'", שנמסרה על ידו על מנת לשלחה אלי. ות"ח על שימת לבבו.

ויהי רצון שחפץ ה' בידו יצליח בעניני יהדות בכלל, ובאותם הענינים הנידונים בחוברת במיוחד, ובאופן דמוסיף והולך, בהתאם להציווי להעלות בקודש. והרי ציווי בתורה הוא גם כן נתינת כח.

כיון שיסוד מוסד חדש הרי זה דבר הקשור בזמן רב, ומקודם לזה בהסברה רחבה, תקותי חזקה שביחד עם הפצת החוברת עוסק ככל התלוי בו להחדיר הכרח קיום מצוות מעשיות בחיי היום-יום בכל אלה שבאו עמהם במגע, בעל פה ובכתב וכו'. והרי הובטחנו בכל כגון זה "הבא לטהר (ודייק רבינו הזקן בעל התניא והשו"ע: לטהר עצמו ואחרים) מסייעין אותו".

ויהי רצון שיראה פרי טוב בעמלו זה ויבשר טוב. ובפרט שבאים אנו מימי הסגולה י"ב-י"ג תמוז, גאולת כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל, אשר פרשת הימים האלה בטח ידועה למר.

בכבוד ובברכה להצלחה ולבשורות טובות.


החוברת שלו "עת לעשות לה'": ירושלים, תשל"ב (והיא "הצעה לפתור הבעי' הרוחנית בקרב עמנו").

שחפץ . . יצליח ע"פ לשון הכתוב – ישעי' נג, יו"ד.

להציווי להעלות בקודש ברכות כח, א. וש"נ. וראה גם לעיל אגרת י'כג, ובהנסמן בהערות שם.

ציווי בתורה . . נתינת כח ראה כתובות סז, רע"א. ע"ז ג, א. תנחומא נשא יא. במדב"ר פי"ב, ג.

הבא לטהר . . אותו ראה שבת קד, סע"א. יומא לח, סע"ב.

ודייק רבינו הזקן לקו"ת דרושי שמע"צ ד"ה ה' לי בעוזרי פ"ה (פט, ד ואילך).