ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תלד

ב"ה, י"ד תמוז, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו'

מר יחיאל שי' גרטנר

שלום וברכה!

בעתו קבלתי הפ"ש מכ' על ידי מזכירי מר ניסן שי' מינדל, שדיווח לי ג"כ על דבר התענינותו ועזרתו הגדולה בקשר לבירור הענין אודותיו הטריח את מר על פי בקשתי בעת ביקורו באה"ק ת"ו.

והנני בזה להביע הכרת תודתי למר בעד העזר והידידות, ובהתנצלות כנה שאחרתי בזה עד כה מפני רוב הטרדות, ואתו רב הסליחה.

ינעם לי לשמוע מכ' מפעולותיו הטובות מחוץ למסגרת מקצועו, כוונתי לעבודה ציבורית, אשר בימינו אלה בפרט הרי זו מחובתו האישית של כל אחד ואחד לעשות ככל אשר ידו מגעת לחזק ולבסס עניני התורה והמצוה בכלל, ובפרט בהענינים והבעיות החיוניים העומדים על הפרק. ות"ח מראש.

בכבוד ובברכה לבשו"ט.