ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תלה

ב"ה, י"ד תמוז, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

אגודת אקדמאים שומרי תורה

יוצאי בריה"מ ומזרח אירופה

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

במענה למכתבם, בו כותבים על דבר הצורך להדפיס מחדש ספרים מסויימים שברשימתם שהוצאנו לאור בשפה הרוסית לשם הפצה בין עולי רוסי',

העברתי בקשתם לאלה המטפלים בזה בהוראה שיתחילו במילוי בקשתם.

ולפלא קצת שאין במכתבם כל תכנית באיזה אופן בדעתם לחלק הספרים האמורים באופן שיביאו התועלת הכי אפשרית. וכן לא כותבים על יסוד מה קבעו מספר הטופסים, והאם באו כבר במגע עם אלה הנצרכים לזה ויש בידם ידיעות מבוססות בזה וכו'. ובודאי ימלאו הפרטים כפי האפשר בהזדמנות הבאה.

אף כי מובן הוא, בכל זה אזכיר גם זה בפירוש, והוא, אשר בטבע בני אדם שדבר הניתן להם חינם אין כסף ובלי השתדלות מצדם, הרי אין לו חשיבות בעיניהם. ובפרט כשהדבר ניתן בלא דרישה מהמקבל אלא בהתעוררות הנותן. ובודאי אשר הכסף לא צריך להיות עיכוב לנתינת הספר לכל הנצרך לו, אבל ביחד עם זה יש להביא בחשבון גם הענין הפסיכולוגי האמור.

תקותי שבהזדמנות הבאה והקרובה יודיעו פרטים בנוגע עבודת אגודתם בכלל, נוסף על שטח האמור. ומובן אשר הריבוי בפרטיות ישובח.

בברכת הצלחה רבה ובקרוב בכל הכתוב,

מ. שניאורסאהן

נ.ב. אף על פי שמטעמים טכניים קל יותר לענות מכאן בלשון הקודש, מובן שיכולים הם להמשיך לכתוב ברוסית.


נדפסה ב"היכל מנחם" ח"א ע' קז ואילך.

בטבע בני אדם כו' ראה גם סה"ש תשנ"ב ח"א ס"ע 226 ואילך. וש"נ.