ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תלז

ב"ה, חמשה עשר בתמוז, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

כבוד הוו"ח אי"א נו"נ בחור מעם ומורם מעם ודורש טוב לעמו בעל מדות תרומיות ענף עץ אבות מו"ה שניאור זלמן שליט"א

שלום וברכה!

בהמשך להפ"ש טליפונית שנמסר לכ' ע"י ידידינו שי' ודרישת שלומו ע"י הנ"ל, הרי בעמדנו במילוי החודש –

בל' חז"ל דקיימא סיהרא באשלמותא –

יה"ר שיבש"ט ובעגלא דידן מרפו"ש ואשר מוסיף בכל עניני טוב וקדושה ודרכי (עבודת) השם,

כולל בענין ד"היות הגוף בריא ושלם מדרכי (עבודת?) השם הוא" (רמב"ם הל' דעות רפ"ד),

וה"ז חודש הגאולה, גאולת השיטה, שיטת חב"ד, המיוסדת על אהבת ישראל, אהבת התורה ואהבת ה', והדגשה שכולא חד, וגאולת כל ההולכים בשיטת חיים זו ומפיצים תורתה ואורח חיי'.

המכ' מכ"ד סיון נתקבל וכמובן אצפה להפגישה וכו'.

בהוקרה ובכבוד ובברכה לבריאות ולבשורות טובות בכל האמור,

מ. שניאורסאהן

נ.ב. זה עתה באתי מציון כ"ק מו"ח אדמו"ר, וכמובן הזכרתיו לכל האמור לעיל וכן את זוג' שתחי'.


מו"ה שניאור זלמן: שזר. אגרות נוספות אליו – לעיל אגרת י'א, ובהנסמן בהערות שם.

בל' חז"ל זהר ח"ב רטו, סע"א. ועוד. וראה גם אגרת שלאח"ז בהערה (ד"ה ט"ו תמוז).

מדרכי (עבודת?) ראה לעיל חכ"ו אגרת ט'תקפח, ובהנסמן בהערות שם.

שכולא חד ראה גם לעיל אגרת י'קפח, ובהנסמן בהערות שם.

את זוג' שתחי' ראה גם לקמן אגרת י'תסה. י'תעג.