ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תלט

ב"ה, ט"ו תמוז, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

אל הנהלת "גן ישראל"

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מועתק בזה נוסח הברכה שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לשלוח למחנות "גן ישראל" בקשר עם פתיחתן שנה זו.

[mazkir1]מזכיר[/mazkir1]

ט"ו תמוז, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

ל"גן ישראל"

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

תהי פתיחת ה"גן ישראל" וכל משך שהותם בו בהצלחה רבה, ועד שתהא תקופה זו למופת לכם למשך כל השנה בלימוד התורה ובקיום מצותי' מתוך מסירות נפש (רצון) – כולל מצות ואהבת לרעך כמוך להשפיע על שאר בני ישראל בכ"ז, ובצדק יאמר כל אחד מכם: כמופת הייתי לרבים ואתה מחסי עוז.

בברכה לבשורות טובות.

מנחם שניאורסאהן


פדה בשלום, תער"ג: המשך תער"ב ח"א ע' רכ.

שיעור היום פנחס כו, נה.

אוה"ת עה"פ פנחס ע' א'ס ואילך.

פדה בשלום הנ"ל שם ע' ריח ואילך.

ואהבת לרעך כמוך קדושים יט, יח.

תהלים עא הקאַפּיטל שהתחילו לומר בי"א ניסן השתא – ראה בהנסמן לעיל אגרת ט'תתקצז בשוה"ג.

יום שלישי קו האמצעי המבריח מן הכתר (רצון) מפנימיותו ועד המל' (מעשה) ובאופן דאינו משתנה (פדה בשלום, תער"ג).

אך בגורל שיעור היום (בשיעורי "חת"ת").

בגורל רצון פשוט, מסנ"פ (אוה"ת עה"פ).

ט"ו תמוז מילוי הלבנה דחודש הגאולה בשלימות (פדה בשלום הנ"ל).

מסירות נפש (רצון) תו"א מקץ לו, ב. ובכ"מ.

כמופת . . עוז תהלים עא, ז.