ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תמא

[ט"ז תמוז, ה'תשל"ב]

הקונ' נת' ות"ח.

לחביבותא דמילתא – עכ"פ תיכף דפדפתי (עד לכשאפנה קצת יותר).

וכהוכחה ע"ז: ריש הערה 2 דאין קדושה בשקלים שבלשכה קודם התרומה צע"ג שהרי (במשנה): אלו ואלו שקלים. ובפרש"י בב"מ (נח, א) דכיון דקדוש קדוש (אלא שחייב באחריותו), ושאני שליח – שעדיין לא הגיע ללשכה. וצ"ע הדין בשופרות שבמדינה. וראה צפע"נ על הרמב"ם פ"ג ה"ח.

אזכיר עה"צ. ויבש"ט.


מענה למו"ה משה דובער ריבקין. ונכתבה על גליון מכתבו מיום ט"ז תמוז ה'תשל"ב. אגרות נוספות אליו – לעיל חכ"ו אגרת ט'תתיב, ובהנסמן בהערות שם.

הקונ' בענין "גדר דין המעילה בפרה אדומה ובמעות תרומת הלשכה" (סיון, תשל"ב).

ריש הערה 2 שם ע' 9. ולאח"ז בספרו תפארת ציון (נ.י., תשל"ה) ע' שנ.