ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תמד

ב"ה, כ"ד תמוז, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסקים בצרכי ציבור

מו"ה זאב שי' רייכנברג ומו"ה משה שי' גרינברג

ומו"ה צבי שי' שכטר

שלום וברכה!

באיחור רב נתקבל מכתבם בו כותבים שהקימו משרד ציבורי לבדיקת תפילין ומזוזות.

ויהי רצון שחפץ ה' בידם יצליח לבסס ולהפיץ כל עניני יהדות וכשרות בלי שום פקפוק ולא עוד אלא גם בהידור.

ואם בכל מקום ובכל זמן גדול ענין הידור מצוה; ופשיטא כשרות המצוה, על אחת כמה וכמה בארץ אשר תמיד עיני ה"א בה מראשית השנה ועד אחרית שנה, ובפרט בתקופתנו זו, וק"ל.

בכבוד ובברכת הצלחה לכל המשתתפים במפעל הכי נעלה האמור.

הפ"נ ייקרא על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר נבג"מ זי"ע, ויהי רצון שיבשרו טוב במילוי משאלות לבבם לטובה.


ומו"ה צבי שכטר: אגרות נוספות אליו – לעיל חכ"ו אגרת ט'תתיח, ובהנסמן בהערות שם.

שחפץ . . יצליח ע"פ לשון הכתוב – ישעי' נג, יו"ד.

בארץ . . שנה עקב יא, יב.