ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תמה

ב"ה, כ"ה תמוז תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים וכו'

מו"ה . . שי' וזוג' תי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכ' וגם בקשות ברכה פ"נ ממוצש"ק וכו'

ובעת רצון יקרא על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

במענה לשאלתם – נסיעתם לכאן אינה ענין כלל וכלל. ואם שייך לנדר – יתירו הנדר ע"פ הוראת רב. וק"ל.

בברכה,

מ. שניאורסאהן


נדפסה ב"היכל מנחם" ח"ג ע' קל.

במענה לשאלתם ראה גם לעיל אגרת י'תיז, ובהנסמן בהערות שם.