ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תמו

ב"ה, כ"ה תמוז תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה ראובן שי' וזוג' תי'

שלום וברכה!

. . . במענה לשאלתה – לא כדאי להעתיק מחיפה, והרי מצליחים שם בהפצת היהדות וכו'.

בטח שומר הוא השלשת השיעורים השוים לכל נפש בחומש תהלים ותניא הידועים.

הפ"נ שבמכ' יקראו בעת רצון על הציון הק'.


מצילום האגרת. נדפסה ב"מקדש מלך" ח"א ע' 115.

מו"ה ראובן דונין, חיפה. אגרות נוספות אליו – לעיל חכ"ה אגרת ט'תסא, ובהנסמן בהערות שם.